Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Primăria Comunei Lipovu organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad debutant din cadrul Asistență socială

Primaria Comunei Lipovu

Jud. Dolj

Nr 3317/19.04.2021

Anunț Concurs

În conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (1) lit. ,,d’’ si alin (5) lit ,,a” si ,,e” si art. 618 alin.(1) lit. b) si alin. (2) din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare,

Primăria Comunei Lipovu-jud. Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad debutant din cadrul Asistenta sociala.

Probele stabilite pentru concurs:
Perioada de depunere a dosarelor va fi cuprinsa între 19.04.2021-10.05.2021
Perioada scrisă 20.05.2021
Perioada interviu- se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
Condițiile generale de participare la concurs:
Are cetățenia română si domiciliul în România
Cunoaște limba română, scris si vorbit
Are vârsta de minimum 18 ani împliniți
Are capacitate deplină de exercițiu
Este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluarea psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate
Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice
Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice
Nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedica înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei
Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitate în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărârea judecătorească definitivă, în condițiile legii
Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani
Nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică
Condiții specifice de participare la concurs:
Pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Asistenta sociala
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;

-nu necesita vechime în specialitatea studiilor necesare

IV. Tematica:

– reglementari privind functia publica

– reglementari privind administratia publica

– reglementari privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturilor și libertatilor fundamentale ale omului, prevenirea si combaterea incitarii la ura si discriminarea

– reglementari privind resursele umane in administratia publica

– reglementari privind asistenta sociala

– reglementari privind venitul minim garantat

V. Bibliografie:

Constituția României
Titlul I și II ale parții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați republicată cu modificările și completările anterioare
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat si completat
Hotararea de guvern nr. 50/2011 pentru aprobaea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 416/2001 privind venitul minim venitul minim garantat Legea 292/2011 privind asistenta sociala
Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata
Hotararea nr. 38/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, modificata si completata
Dosarul candidațiilor pentru înscrierea la concurs va conține următoarele acte:
Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr.1
Curriculum vitae, modelul comun European
Copia actului de identitate
Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări si perfecționari
Copia carnetului de muncă( pentru perioada lucrata până la data de 31.12.2010), a adeverintei eliberate de angajator( pentru perioada lucrata după data de 01.01.2011)
Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de famile al candidatului
Cazierul judiciar
Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau collaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverinței mentionate la pct. 5 este prevăzut în Anexa nr.2. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut la Anexa nr.2 trebuie să cuprindă elementele similiare celor prevăzute în acest model și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile, ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității , vechime în muncă acumulată, precum si vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverința care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănatății Publice.

Copiile de pe actele prevăzutemai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului ,, act de identitate” care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail primaria.lipovu@yahoo.com.

Documentul,, cazierul judiciar” poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarul de concurs cu originalul documentului, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data si ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Ultima actualizare: 10:36 | 7.06.2024

Sari la conținut