Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Consilier, grad debutant din cadrul compartimentului agricol (2posturi)

PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVU

JUDEŢUL DOLJ

NR.1610/06.06.2019

ANUNŢ

Primaria com.Lipovu, jud.Dolj organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie de cls.a-I-a ambele de Consilier ,grad debutant din cadrul compartimentului agricol pe perioada nedeterminată.

Probele stabilite pentru concurs sunt :

16.07.2019 ora 10, proba scrisă, se va desfăşura la sediul primăriei:
Proba interviu : data interviului şi ora desfaşurării acestuia se vor comunica ulterior in funcţie de ora soluţionării eventualelor contestaţii potrivit art.60,alin.2 dinH.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile şi completarile ulterioare aduse prin H.G. nr761/2017,se va desfăşura la sediul primăriei.
Dosarele de înscriere pentru concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in MO Partea a-III-A al Romaniei – perioada 06.06.2019 pana pe data de 25.06.2019 inclusiv, ora 16,la sediul Primăriei com.Lipovu,jud.Dolj.

Candidaţii vor depune la dosar in mod obligatoriu următoarele :

1 –a) Formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008 cu privire la aprobarea Normelor privind organizarea si desfaşurarea carierei funcţionarilor publici ;

– b) CV in model comun European ;

– c) Copia actului de identitate ;

– d) Copiile diplomelor de studii si a altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări ;

– e) Copia a diplomei de master sau de studii post nuniversitare în domeniul administraţiei publice,management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,după caz;

– f) Copia carnetului de muncă şi după caz,adeverinţe eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şui, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice ;

-g) Copia Adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni ulterior desfaşurării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– h) Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru effort fizic, in cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinire unor condiţii specifice care implică effort fizic şi se testează prin proba suplimentară;

– i) cazier judiciar;

– j) Declaraţia pe propria răspundere saum adeverinţa care sa ateste calitatea sau lipsa calitaţii de lucrător al Securităţii sau collaborator al acesteia.

2 Adeverinţa care atestă starea de sanatate să contină in clar,nr,data numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standart stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

3 Copiile de pe actele prevazute la pct.1 se prezintă in copii legalizate sau insotite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la pct.1,lit.c care se poate transmite şi in format electonic la adresa de e-mail prevazuta la art.39,alin.1,lit.h.

4 documentul prevăzut la pct.1,lit.i poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere.în acest caz,candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autotitatea sau instituţia publica are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului,dar nu mai tîrziu de data şi ora organizarii interviului,sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.În situatia în care candidatul solicită expres la inscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia puiblica competentă,extrasul de pe cazierul judiciar se saolicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instiţional.

5 Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 se pune la dispozitie candidatilor de catre autoritatea sau instituţia publica organizatoare a concursului din oficiu, la sediul primăriei in locul specia amenajat pentru desfaşurarea de activităti de informare şi relaţii publice, în format letric.

Selecţia dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al acestora.

I Condiţiile de participare şi bibliografia pe care le propunem pentru organizarea si desfaşurarea concursului sunt detaliate dupa cum urmează :

1 Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 republicată (2), cu modificările si completarile ulterioare şi anume ;

a) Să aibă cetăţenie romană si domiciliul in Romania ;

b) Sa cunoască limba romană scris şi vorbit ;

c) sa aiba varsta minimă de 18 ani ;

d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu ;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzatoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza de examin medical de specialitate ;

f) Să îndeplinească condiţiile de studii prevazute de lege pentru funcţia publică ;

g)Să indeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice ;

h) Nu a fost condamnată pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau in legatură cu serviciu care impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea ;

i) Nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani ;

j) Nu a desfăşurat activitate de poliţie politică astfel cum este definită prin lege.

II Condiţiile specifice de participare la concurs sunt cele prevazute la art.9,lit.c din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici,republicata(2), cu modificările şi completarile ulterioare

pentru ocuparea funcţiei publice se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă-domeniul studii agronomie.
III Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de cls.a-I-a de Consilier ,grad debutant din cadrul compartimentului agricol va fi urmatoarea:

1 Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzării-cumpărarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificăre a Legii nr.268/2001 privind privatizarea şi care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi private a Statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea ADS.

2 O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificările si completarile ulterioare

3 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată, cu modificările şi completarile ulterioare

4 Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publice,republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare

5 Legea nr.215/2001 privind administraţia publică localaă republicată, cu modificările şi completările ulterioare

6 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI.

Atribuţiile din fişa postului:

1 Va opera ţinând evidenţa corectă in registrele agricole respectând prevederile legale;

2 Va elibera documente după registrul agricol atunci când este cazul;

3 Va elibera adeverinţele necesare la A.P.I.A. în vederea acordării subvenţiei;

4 Va elibera adeverinţele necesare în vederea eliberîrii de către S.P.C.L.E.P. Segarcea,judeţul Dolj;

5 Va completa A.G.R.-urile şi le va transmite către Direcţia Regională de Statistică Dolj;

6 Va răspunde la toate solicitările adresate acestu-i compartiment;

7 Alte atribuţii stabilite de primar în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Propunerile noastre pentru reprezentanţii în:

-comisia de concurs:

1 Buşică Aurel – secretar – preşedinte;

2 Costea Claudia – Inspector,grad asistent – membru;

3 Reprezentant Agentia Naţională a Funcţionarilor publici – membru.

-comisia de soluţionare a contestaşiilor:

1 Rizan Radu – Consilier Juridic,grad asistent – preşedinre;

2Nuţă Relu-Inspector,grad superior,Părimăria Întorsura,jud.Dolj-membru;

3 Reprezentant Agentia Naţională a Funcţionarilor publici – membru.

Secretariatul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi asigurat de doamna Rişcu Mihaela – Consilier, grad asistent.

Menţionam faptul că ordonatorul principal de credite doreşte ocuparea funcţiei publice de execuţie de Consilier,grad debutant de la comp. agricol prin concurs de recrutare şi nu prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici.

Informaţii suplimentare despre concurs se pot obţine de la sediul Primăriei Lipovu,judeţul Dolj, persoana de contact fiind d-na RIŞCU MIHAELA,Consilier grad asistent la comp.financiar impozite şi taxe în cadrul aparatului de specialitate al Primarului com.Lipovu,jud.Dolj. ,tel.0766617487.

PRIMAR,

DOBRESCU DUMITRU

SECRETAR,

BUŞICĂ AUREL

Ultima actualizare: 10:36 | 7.06.2024

Sari la conținut