Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului financiar impozite și taxe

Primaria Comunei Lipovu

Jud. Dolj

Nr 4417/12.08.2021

Anunț Concurs

În conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (1) lit. ,,d’’ si alin (5) lit ,,a” si ,,e” si art. 618 alin.(1) lit. b) si alin. (2) din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare,

Primăria Comunei Lipovu-jud. Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului financiar impozite si taxe.

Probele stabilite pentru concurs:
Perioada de depunere a dosarelor va fi cuprinsa între 12.08.2021-01.09.2021
Perioada scrisă 13.09.2021
Perioada interviu- se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
Condițiile generale de participare la concurs:
Are cetățenia română si domiciliul în România
Cunoaște limba română, scris si vorbit
Are vârsta de minimum 18 ani împliniți
Are capacitate deplină de exercițiu
Este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluarea psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate
Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice
Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice
Nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedica înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei
Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitate în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărârea judecătorească definitivă, în condițiile legii
Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani
Nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică
Condiții specifice de participare la concurs:
Pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Financiar Impozite si taxe
– studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalent in domeniul științelor economice

– Minimum 7 ani vechime in specialitatea exercitării funcției publice

Bibliografia concursului
Codul de procedura fiscală
Legea 82/1991 a Contabilității, republicată cu modificările ulterioare
Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situația financiară anuală și situațiile financiare anuale consolidate
Codul Fiscal
Ordinul MFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice necesare referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările ulterioare.
Ordinul MFP 103/2019 din 16 ianuarie 2019 privind modificarea si completarea OMFP nr 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Ordonanța Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanța Guvernului 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
Tematica:

Constituția României
Titlul I și II ale parții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați republicată cu modificările și completările anterioare
5. Titlul IX si X din Codul fiscal

6. Titlul II-VII din Codul de procedura fiscala

7. Capitolul 3-7 din Legea 82/1991 a Contabilității, republicată cu modificările ulterioare

8. Ordinul MFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice necesare referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările ulterioare.

9. Ordinul MFP 103/2019 din 16 ianuarie 2019 privind modificarea si completarea OMFP nr 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

10. Ordonanța Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare

11. Ordonanța Guvernului 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioareConstituția României

Titlul I și II ale parții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019
13.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare

Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați republicată cu modificările și completările anterioare
Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr.1

Curriculum vitae, modelul comun European
Copia actului de identitate
Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări si perfecționari
Copia carnetului de muncă( pentru perioada lucrata până la data de 31.12.2010), a adeverintei eliberate de angajator( pentru perioada lucrata după data de 01.01.2011)
Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de famile al candidatului
Cazierul judiciar
Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau collaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverinței mentionate la pct. 5 este prevăzut în Anexa nr.2. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut la Anexa nr.2 trebuie să cuprindă elementele similiare celor prevăzute în acest model și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile, ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității , vechime în muncă acumulată, precum si vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverința care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănatății Publice.

Copiile de pe actele prevăzutemai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului ,, act de identitate” care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail primaria.lipovu@yahoo.com.

Documentul,, cazierul judiciar” poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarul de concurs cu originalul documentului, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data si ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Informații suplimentare despre concurs se pot obține de la sediul Primăriei comunei Lipovu, județul Dolj sau site-ul primăriei www.primarialipovu.ro, persoana de contact fiind d-nul Rizan Radu, consilier juridic, grad asistent la compartimentul juridic în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lipovu, jud. Dolj, telefon 0767384603, e-mail: primaria.lipovu@yahoo.com

Primar ,

Albu Liviu Alexandru

Secretar General,

Rizan Radu

Ultima actualizare: 10:36 | 7.06.2024

Sari la conținut