Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunţ concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad superior compartimentului financiar impozite și taxe

Primaria Comunei Lipovu

Jud Dolj

Nr3165./21.10.2019

ANUNŢ CONCURS

În conformitate cu dispozițiile art.618 alin. (3), art. 617 alin. (2) și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primaria Comunei Lipovu – jud. Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad superior din cadrul Compartimentului financiar impozite si taxe

I.Probele stabilite pentru concurs:

– perioada de depunere a dosarelor va fi cuprinsa intre 21.10.2019-11.11.2019

– proba scrisă – 21 noiembrie 2019 ora 10,00

– proba interviu – se va sustine in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise

II.Condiţiile generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

III. Condiţii specifice de participare la concurs:

1. pentru ocuparea funcției publice dereferent, clasa III, grad superior din cadrul Compartimentului Financiar Impozite si Taxe

– pentru ocuparea functiei publice se cer studii liceale respectiv studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

– 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior

IV.Bibliografia concursului

1) O.U.G. nr 57/2019, privind Codul Administrativ
2) LEGEA 82/1991 – Legea contabilității actualizată 2018
3) Legea nr. 273/2006- privind finanţele publice locale
4) OMFP 1792/2002 – Ordin ALOP ACTUALIZAT 2017- Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice
5) OMFP 1917/2005-pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
6) Constitutia Romaniei
V.Dosarul candidaţilor pentru înscrierea la concurs va conţine următoarele acte:

formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 1;
curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
copia carnetului de muncă (pentru perioada lucrata pana la data de 31.12.2010), a adeverinţei eliberate de angajator (pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011), care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
cazierul judiciar;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct.5 este prevăzut în Anexa nr.2. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la Anexa nr.2 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în acest model şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului “act de identitate” care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail office@prefecturadolj.ro .

Documentul “cazier judiciar” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

VI. Atribuţiile prevăzute în fişa postului, sunt următoarele:

Intocmeste registrul de contabilitate, respective, registrul jurnal, registrul inventor, Cartea mare, balante de verificare;
Intocmeste fisa pentru operatii bugetare pentru: evidenta creeante bugetare, plati de casa, cheltuieli efectuata;
Tine evidenta mijloacelor fixe conform,, Fisei mijlocului fix,, ;
Intocmeste registrul numerelor de inventor;
Tine evidenta analitica a deconturilor cu furnizorii de bunuri, servicii si lucrari pe fiecare in parte;
Intocmeste state de plata conform dispozitiilor primarului si altor norme privind salarizarea
Intocmeste documentele de angajare si ordonantare a cheltuielilor publice
Intocmeste OP, le incaseaza intr-un registru distinct;
Intocmeste sub coordonarea primarului proiectul de buget si il prezinta spre aporbare Consiliului Local
Verifica analizeaza si intocmeste orice modificare a bugetului propriu de venituri si cheltuieli survenite pe parcurusul anului bugetar;
Intocmeste si prezinta la termenele stabilite darea de seama, monitorizarea cheltuielilor de personal si rapoartele privind executia bugetului;
Intocmeste referate de specialitate cu privire la proiectele de hotarare si dispozitii in domeniul sau de activitate
Asigura si raspunde de pastrarea si intocmirea dosarelor si registrelor contabile;
Alte atributii stabilite de Primarul si Consiliul Local Lipovu, Jud Dolj
Propunerile noastre pentru reprezentantii in:

-Comisia de concurs:

Președinte:Costea Claudia, inspector,grad asistent, compartiment financiar impozite si taxe

Membru:Mateuca Georgeta, referent, grad superior, compartiment financiar impozite si taxe

Membru: Reprezentant institutia Prefectului

-Comisia de solutionare a contestatiilor

Președinte:Busica Aurel, secretar,

Membru:Nuta Relu, Inspector,grad superior-Primaria Intorsura, jud. Dolj

Membru: Reprezentant institutia Prefectului.

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de domnul Rizan Radu, consilier juridic, grad asistent

Informatii suplimentare despre concurs se pot obtine de la sediul Primariei Lipovu, jud Dolj e –mailul primariei primaria.lipovu@yahoo.comsau site-ul primariei WWW.PRIMARIALIPOVU.RO, persoana de contact fiind d-nul Radu Rizan, consilier juridic, grad asistent la comp. Juridic in cadrul aparatului de specialitate a primarului com. Lipovu, jud Dolj, telefon: 0767384603

Ultima actualizare: 10:34 | 23.05.2024

Sari la conținut