Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad asistent din cadrul Compartimentului financiar impozite și taxe

Primaria Comunei Lipovu

Jud Dolj

Nr3481/18.11.2019

ANUNŢ CONCURS

În conformitate cu dispozițiile art.618 alin. (3), art. 617 alin. (2) și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primaria Comunei Lipovu – jud. Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad asistent din cadrul Compartimentului financiar impozite si taxe

I.Probele stabilite pentru concurs:

– perioada de depunere a dosarelor va fi cuprinsa intre 08.11.2019-09.12.2019

– proba scrisă – 19 decembrie 2019 ora 10,00

– proba interviu – se va sustine in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise

II.Condiţiile generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

III. Condiţii specifice de participare la concurs:

1. pentru ocuparea funcției publice deconsilier, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Financiar Impozite si Taxe

-Pentru ocuparea functiei publice se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinte economice.

– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:1 an.

IV.Bibliografia concursului

1) O.U.G. nr 57/2019, privind Codul Administrativ
2) Legea nr. 273/2006- privind finanţele publice locale
3) Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
4) Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala
5) Constitutia Romaniei
V.Dosarul candidaţilor pentru înscrierea la concurs va conţine următoarele acte:

formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 1;
curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
copia carnetului de muncă (pentru perioada lucrata pana la data de 31.12.2010), a adeverinţei eliberate de angajator (pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011), care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
cazierul judiciar;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct.5 este prevăzut în Anexa nr.2. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la Anexa nr.2 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în acest model şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului “act de identitate” care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail primaria.lipovu@yahoo.com.

Documentul “cazier judiciar” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

VI. Atribuţiile prevăzute în fişa postului, sunt următoarele:

Raspunde de colectarea impozitelor, a taxelor si a debitelor la nivel local;
Se ocupa de inregistrarea dosarelor pentru mijloacele de transport si stabilirea impozitului anual pentru acestea;
Inregistreaza amenzile si intocmeste borderoul de amenzi;
Verifica si semneaza controlul preventive atat la dosarele de ajutor social cat si la compartimentul contabilitate din cadrul institutiei
Se ocupa de alocatiile de stat pentru copii si depune lunar borderoul de alocatii de la AJPIS Craiova
Se ocupa de dosarele privind acordarea tichetelor de gradinita pentru copiii proveniti din familii defavorizate conform Legii 248/2015 si de distribuirea acestora
Intocmeste borderoul de lapte praf, se ocupa de distribuirea acestora, si depune lunar borderoul la Directia de sanatate publica Dolj
Face parte din comisia de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din cadrul Primariei Lipovu, jud. Dolj
Elibereaza adeverinte fostiilor membrii cooperatori care au lucrat in fostul CAP 8 Mai Lipovu pentru casa de pensii Dolj
Face parte din comisia de autoritate tutelara
Alte atributii stabilite de conducerea Primariei si consiliului local Lipovu, jud. Dolj
Propunerile noastre pentru reprezentantii in:

-Comisia de concurs:

Președinte:Costea Claudia, inspector, grad asistent,compartiment financiar impozite si taxe

Membru:Mateuca Georgeta, referent,grad superior, compartiment financiar impozite si taxe

Membru: Reprezentant institutia Prefectului

-Comisia de solutionare a contestatiilor

Președinte:Busica Aurel, secretar,

Membru:Nuta Relu, Inspector,grad superior-Primaria Intorsura, jud. Dolj

Membru: Reprezentant institutia Prefectului.

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de domnul Rizan Radu, consilier juridic, grad asistent

Informatii suplimentare despre concurs se pot obtine de la sediul Primariei Lipovu, jud Dolj e –mailul primariei primaria.lipovu@yahoo.comsau site-ul primariei WWW.PRIMARIALIPOVU.RO, persoana de contact fiind d-nul Radu Rizan, consilier juridic, grad asistent la comp. Juridic in cadrul aparatului de specialitate a primarului com. Lipovu, jud Dolj, telefon: 0767384603 sau e-mail radurizan3@gmail.com

Primar: Dobrescu Dumitru

Consilier Juridic: Rizan Radu

Ultima actualizare: 10:36 | 7.06.2024

Sari la conținut