Primaria Comunei Lipovu

Jud. Dolj

Nr 4417/12.08.2021

Anunț Concurs

               În conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (1) lit. ,,d’’ si alin (5) lit ,,a” si ,,e” si art. 618 alin.(1) lit. b) si alin. (2) din O.U.G  nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare,

Primăria Comunei Lipovu-jud. Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului financiar impozite si taxe.

 1. Probele stabilite pentru concurs:
 2. Perioada de depunere a dosarelor va fi cuprinsa între 12.08.2021-01.09.2021
 3. Perioada scrisă 13.09.2021
 4. Perioada interviu- se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
 5. Condițiile generale de participare la concurs:
 6. Are cetățenia română si domiciliul în România
 7. Cunoaște limba română, scris si vorbit
 8. Are vârsta de minimum 18 ani împliniți
 9. Are capacitate deplină de exercițiu
 10. Este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluarea psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate
 11. Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice
 12. Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice
 13. Nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedica înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei
 14. Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitate în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărârea judecătorească definitivă, în condițiile legii
 15. Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani
 16. Nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică
 17. Condiții specifice de participare la concurs:
 18. Pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Financiar Impozite si taxe

– studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalent in domeniul științelor economice

    – Minimum 7 ani vechime in specialitatea exercitării funcției publice

 1. Bibliografia concursului
 • Codul de procedura fiscală
 • Legea 82/1991 a Contabilității, republicată cu modificările ulterioare
 • Ordinul 1802/2014  pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situația financiară anuală și situațiile financiare anuale consolidate
 • Codul Fiscal
 • Ordinul MFP  923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice necesare referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și Codului specific  de norme profesionale pentru persoanele  care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările ulterioare.
 • Ordinul MFP 103/2019 din 16 ianuarie 2019 privind modificarea si completarea  OMFP  nr 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific  de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 •  Ordonanța Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Tematica:

 1. Constituția României
 2. Titlul I și II ale parții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor  formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați republicată cu modificările și completările anterioare

  5.  Titlul IX si X din Codul fiscal

  6.  Titlul II-VII din Codul de procedura fiscala

  7.  Capitolul 3-7 din Legea 82/1991 a Contabilității, republicată cu modificările ulterioare

  8.  Ordinul MFP  923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice necesare referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și Codului specific  de norme profesionale pentru persoanele  care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările ulterioare.

  9.  Ordinul MFP 103/2019 din 16 ianuarie 2019 privind modificarea si completarea  OMFP  nr 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific  de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

   10.  Ordonanța Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare

   11.  Ordonanța Guvernului 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioareConstituția României

 1. Titlul I și II ale parții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019

 13.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor  formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare

 1. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați republicată cu modificările și completările anterioare

Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr.1

 1. Curriculum vitae, modelul comun European
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări si perfecționari
 4. Copia carnetului de muncă( pentru perioada lucrata până la data de 31.12.2010), a adeverintei eliberate de angajator( pentru perioada lucrata după data de 01.01.2011)
 5. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de famile al candidatului
 6. Cazierul judiciar
 7. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător  al Securității sau collaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinței mentionate la pct. 5 este prevăzut în Anexa nr.2. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut la Anexa nr.2 trebuie să cuprindă elementele similiare celor prevăzute în acest model și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile, ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității , vechime în muncă acumulată, precum si vechimea în specialitatea studiilor.

               Adeverința care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănatății Publice.

Copiile de pe actele prevăzutemai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului ,, act de identitate” care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail primaria.lipovu@yahoo.com.

Documentul,, cazierul judiciar” poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarul de concurs cu originalul documentului, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data si ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Informații suplimentare despre concurs se pot obține de la sediul Primăriei comunei Lipovu, județul Dolj sau site-ul primăriei www.primarialipovu.ro, persoana de contact fiind d-nul Rizan Radu, consilier juridic, grad asistent la compartimentul juridic în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lipovu, jud. Dolj, telefon 0767384603, e-mail: primaria.lipovu@yahoo.com

      Primar                                                  Secretar General

  Albu Liviu Alexandru                                             Rizan Radu

Categorii: Uncategorized