Anunț Concurs

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul Primariei Comunei Lipovu, jud. Dolj va avea loc în data de 23.06.2021 examenul de promovare în clasa I pentru functia publica de executie  de inspector, grad asistent la compartimentul financiar impozite si taxe , cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

 1. Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul Primaria Comunei Lipovu, Jud. Dolj  
 2. Selectia dosarelor va avea loc in data de 08.06.2021
 3. Proba scrisă 23.06.2021 ora 10:00
 4.  Interviul – se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
 5. Condițiile de participare la examenul de promovare:

1) Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 •  să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod
 • Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte: Inspector, clasa a I-a, grad asistent, compartimentul financiar impozite si taxe.
 • Dosarul de examen se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului la sediul Primariei Comunei Lipovu, jud. Dolj incepand cu data de 2-6, intre orele 8:00-16:00 privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

  – cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

  – diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

  – adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

 • Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Primariei Comunei Lipovu in termen de 5 zile de la publicarea anuntului
 • BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL FINANCIAR IMPOZITE SI TAXE
 • Constituția României
 • Titlul I și II ale parții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor  formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Titlul IX capitolele I- IV- Codul Fiscal

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16:00 de luni până vineri la sediul Primariei Comunei Lipovu,jud. Dolj persoana de contact fiind Rizan Radu, tel:0767384603

Categorii: Uncategorized