Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului /Funcţia publică/Structura Punctajul probei interviului Rezultatul probei interviului
1. Iordache Simona Costinela 70 puncte ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba interviului. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu conform prevederilor art. 618 alin. (15) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ.

                                                                                                                                              Secretar,

                                                                                                                                          Rizan Radu

Afişat astăzi, 19.12.2019, ora  14.45, la sediul Primariei Lipovu, jud Dolj.

Categorii: Uncategorized